Allmänna villkor

REITAN CONVENIENCE SWEDEN AB'S ALLMÄNNA VILLKOR
FÖR ANVÄNDANDE AV KVITTOPORTALEN

1. ALLMÄNT

Dessa allmänna villkor (''Villkoren'') gäller då Reitan Convenience Sweden AB, org. nr. 556061-5790 (''RCS''), tillhandahåller tjänsten digitala kvitton på webbplatsen www.7-eleven.se (''Kvittoportalen'')

2. TILLÅTEN ANVÄNDNING

Genom att skapa ett konto och registrera dig som användare av Kvittoportalen får du en rätt att använda Kvittoportalen.

Användande av Kvittoportalen är kostnadsfri. Trafikavgifter till din mobiloperatör eller internetleverantör kan tillkomma.

3. UNDERHÅLL OCH BEGRÄNSNINGAR

RCS förbehåller sig rätten att när som helst utan ansvar eller ersättningsskyldighet uppdatera, uppgradera, ändra, tillfälligt eller permanent begränsa eller stänga ner Kvittoportalen eller åtkomsten till Kvittoportalen.

RCS kan inte garantera tillgängligheten till Kvittoportalen, tillförlitligheten eller korrektheten på information som finns presenterad i Kvittoportalen. RCS kan inte ställas till svars om Kvittoportalen ligger nere eller om någon information eller funktionalitet inte fungerar som förväntat.

RCS åtar sig inga skyldigheter att tillhandahålla någon form av support eller underhåll av Kvittoportalen.

4. AVTALSBROTT OCH ANSVAR

RCS har rätt att när som helst stänga av en användare och avsluta ett konto om användaren bryter mot Villkoren eller annars använder Kvittoportalen på ett sätt som kan orsaka RCS eller tredje man skada.

Så långt inte annat följer av tvingande lag ansvarar RCS inte för personskador, direkta eller indirekta skador, inklusive men inte begränsat till utebliven vinst, skadad eller förlorad data, information eller elektronisk värdehandling, utebliven sändning eller mottagande av data eller information, avbrott i affärsverksamhet eller andra affärsmässiga skador eller förluster som inte beror på RCS eller sådan omständighet över vilken RCS råder.

5. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

RCS ansvarar för att all behandling av dina personuppgifter sker i enlighet med tillämplig lagstiftning. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter här.

6. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

RCS äger samtliga immateriella rättigheter till Kvittoportalen. Användaren accepterar och bekräftar att hen genom Villkoren endast ges en tillfällig nyttjanderätt att använda Kvittoportalen i enlighet med de funktioner som Kvittoportalen möjliggör. Såvida inte annat följer av tillämplig lag eller RCS särskilda, skriftliga godkännande har användaren inte någon rätt att analysera, ändra, kopiera, sprida, sälja eller på annat sätt förfoga över Kvittoportalen.

Ett intrång i någon av RCS immateriella rättigheter kan komma att föranleda rättsliga åtgärder från RCS.

7. ÄNDRING AV VILLKOR

RCS har rätt att när som helst ändra Kvittoportalen, ändra Villkoren eller sluta att tillhandahålla Kvittoportalen. RCS ska med rimligt varsel underrätta användaren vid ändring av Villkoren. Om du inte godtar de ändrade Villkoren har du rätt att avregistrera dig som användare och avsluta ditt konto innan de ändrade Villkoren träder i kraft.

8. GÄLLANDE LAG

Villkoren och dess tolkning styrs med tillämpning av svensk lag.

Om du som kund vill framföra klagomål eller har andra synpunkter på dessa villkor är du välkommen att ta kontakt med oss. Du kan även göra en anmälan till Allmänna reklamationsnämnden (ARN), Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se som kostnadsfritt prövar tvister mellan konsumenter och näringsidkare.

9. KONTAKT

Reitan Convenience Sweden AB
Adress: Strandbergsgatan 55, 1tr
Postadress: Box 30185
104 25 Stockholm
Växel: +46-8-58749000